Nova instrucció 1/2015, sobre legalització d’instal·lacions que no disposen de documentació

Nova instrucció 1/2015, sobre legalització d’instal·lacions que no disposen de documentació

Aquest procediment ens permet poder legalitzar instal·lacions les quals no disposen de documentació seguint un tràmit força simple en el qual podem gestionar des de FELIP ALPUENTE.

La Instruccio 1/2015, de 12 de març ens ajuda a regularitzar aquelles instal•lacions que es troben en ús i que, per la seva antiguitat, destrucció d’arxius o d’altres motius no disposen de la documentació justificativa de la seva posada en servei i, per tant, no figuren inscrites al RITSIC, però compleixen plenament amb les especificacions tècniques del reglament tècnic de seguretat industrial que li era d’aplicació en el moment de la seva posada en servei.
Per poder legalitzar-les mitjançant la inspeccio periódica i després emetre l’acta favorable s’ha de fer:

1.- Comprovar que el titular disposa de la documentació justificativa de la data en que es va posar en servei la instal•lació (rebut o certificat de la companyia distribuidora o contracte del subministrament)
2.- Elaborar una memòria tècnica simplificada i esquemes de la instal•lació, signats per al tècnic titulat i amb el contingut següent :

 

Share