La mesura, part fonamental de l’estalvi energètic en el sector industrial

Un correcte diagnòstic dels consums de la indústria y avaluar la qualitat elèctrica és el primer pas en el procés de millora de l’eficiència energètica.

Si implantem economies energètiques, ens pot permetre reduir els costos variables de l’empresa que provinguin d’aquests temes, aconseguint com a resultat augmentar en competitivitat. Aquest assumpte cada dia és més important en l’agenda de les empreses per dos motius principals: l’increment del preu de l’energia i la presió mediambiental que reflexen les últimes normatives que han sortit a nivell energètic.

El consum energètic pot suposar fins al 30% del cost variable de l’empresa i d’aquest percentatge, un 60% pot ser de motors. Si apliquem sistemes automatics, comptadors d’energia i el sistema de gestió energètica, podem estalviar entre un 10-30% d’energia de la nostra indústria. ANALITZADOR DE XARXES

Un correcte diagnòstic ha de passar per les dades següents: LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA, TIPUS D’APLICACIÓ i el TIPUS D’ENERGIA A CONSUMIR. A FELIP ALPUENTE, li realitzem aquest anàlisi inicial a la seva empresa per tal de poder planificar una estratègia que s’ajusti a les seves necessitats en cada situació concreta.

El sistema de gestió energètica (SGE) s’especifica clarament en la norma ISO 50001 per tal d’aconseguir una millora contínua en la gestió energètica de la seva indústria.

Les etapes del diagnòstic energètic es divideixen en quatre ETAPES. La primera és la MESURA del consum, la segona és la GESTIÓ DE L’ENERGIA, la tercera és l’ANÀLISI DE QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT i la quarta i última, el CONTROL.

A partir del diagnòstic de la instal·lació, es realitzarà un ESTUDI TÈCNICO-ECONÒMIC i posteriorment, una implantació de les mesures adoptades. Un cop realitzades, amb els sistemes d’anàlisi instal·lats, podem portar un control exhaustiu dels consums i realitzar un seguiment eficaç i segur de la instal·lació.

Share