Canvis normatius en calderes domèstiques

En el cas de les calderes atmosfèriques per a potencia inferior o igual als 70kW queden totalment PROHIBIDES, exceptuant en zones que siguin classificades/considerades com a sales de màquines. A la pràctica, resultarà impssible poder-les instal·lar en la majoria d’habitatges si considerem la magnitud de les actuacions a realitzar en aquestes per què siguin considerades sales de màquines.

Per al cas d’obra nova, segons el compliment del RITE, es poden instal·lar calderes de CONDENSACIÓ ja que en el mercat hi ha poques calderes que compleixin amb el que s’estableix en el RD 238/2013. A més a més, s’haurà d’instal·lar un termòstat modulant i/o una sonda exterior.

En el cas de la substitució de calderes, es permet instal·lar CALDERES ESTANQUES, amb el rendiment especificat en el RD 238/2013, en els casos que tinguin sortida directa o a coberta, a coberta o façana en cases unifamiliars i si tenen configuració concèntrica B3X. Únicament en calderes de baix NOx o condensació es podrà evacuar per a la façana.

En obra nova QUEDA PROHIBIDA la instal·lació d’escalfadors atmosfèrics.

La documentació necessària per aquest tipus d’instal·lacions, prèvia a la posta en marxa de les mateixes, s’haurà de presentar a l’organisme l’imprès ITE-3. En cas de substitució, no és necessari efectuar aquest tràmit si la primera instal·lació és anterior al 2008 i si la variació de potència útil nominal de la instal·lació no supera el 25% respecte a la potència útil nominal de la caldera substituïda, ni tampoc supera als 70kW. S’ha d’entregar còpia de tota la documentació a l’usuari final.

Font: Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial – Generalitat de Catalunya

 

Share