Certificat d’instal·lació elèctrica

butlletí d'instal·lació elèctrica

Es tracta d’un document oficial emès per un instal·lador elèctric autoritzat, que certifica que la instal·lació complex els requisits necessaris per al subministrament elèctric. Reflexa les principals característiques de la instal·lació, com la potència instal·lada i la màxima admissible, a més de garantir la qualitat de la instal·lació. Cada Comunitat Autònoma elabora un model de certificat, a partir del que es recomana en la Guia Tècnica d’aplicació del RBT. És necessari elaborar cinc còpies del mateix, que seran entregades als diversos interessats per al seu registre i custodia.

El certificat d’instal·lació elèctrica moltes vegades va unit a un projecte industrial o bé a d’altres projectes elèctrics de baixa tensió de locals de pública concurrència o bé en alguns casos concrets, també a alguns comerços.