Com aconseguir un enllumenat eficient a les oficines?

L’il·luminació d’oficines ha de crear un entorn de treball comfortable que permeti comunicar-se i realitzar diverses activitats com treballs a l’ordinador, tramitació de documents o reunions entre treballadors. És important també aconseguir una alta eficiència energètica (adaptant el màxim possible l’aprofitament de la llum natural a la il·luminació artificial), i que el productes garantitzin altes prestacions per als usuaris, com pot ser un baix enlluernament i una bona reproducció cromàtica.

Per tal d’il·luminar oficines s’analitzen característiques pròpies de l’espai i ús, com la seva arquitectura, l’activitat i tasques visuals que es realitzen o les necessitats de comunicació entre usuaris; a més a més d’altres aspectes com la rentabilitat econòmica de la instal·lació i la normativa a nivell d’il·luminació aplicable.

Segons les característiques de l’espai es requereixen dissenys d’il·luminació diferents:

– Oficinas diafanes: il·luminació que permeti flexibilitat en la disposició dels llocs de treball.

– Despatxos privat: il·luminació general combinada amb llum concentrada sobre les taules.

– Sales de reunions: il·luminació general que permeti crear escenes per conferències, presentacions, exposicions, etc.

– Espais comuns i zones de trànsit: nivell d’il·luminació no massa alt, sense causar enlluernament.

– Altres espais auxiliars segons cada necessitat: per exemple en sales d’arxiu es necessita un alt nivell d’il·luminació a la superfície vertical.

La norma UNE-EN 12464-1 Part 1: Llocs de treball en interiors, recomenat complir certs criteris luminotècnics, principalment a nivell d’il·luminació segons la tasca a desenvolupar, uniformitat, comfort visual i rendiment de les fonts de llum.

Entre la tecnolgia vigent es troba LED LUXINTEC que incorpora làmpades i lluminàries  que garantitzen les més altes prestacions llumíniques i manteniment dels criteris de la norma, així com estalvi energètic. El sistema òptic XQUARE OPTICS ofereix una molt bona uniformitat de quantitat i color de llum en el pla de treball gràcies als patrons de llum quadrats, i aporta un màxim factor d’utilització de la llum.

A més a més, la tria d’un sistema òptic eficient contribueix de forma important en l’estalvi energètic en projectes de renovació d’instal·lacions d’il·luminació: per exemple, substituïnt lluminàries amb òptiques opals per d’altres de molt alta eficiència es pot arribar a estalviar fins al voltant del 25% de consum elèctric en il·luminació, aconseguint un major control de la llum i de l’enlluernament.

Share